PENTHEA, o.s. - ochrana dravců a sov - programy pro školy

Programy pro školy

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro školní rok 2014-2015 nám Magistrát hl. m. Prahy opět udělil grant na podporu EVVO. Protože jeho výše je tentokrát omezená, nabízíme ho pouze školám, které jej doposud nevyužily nebo již před delším časem.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
naše občanské sdružení PENTHEA Vám nabízí populárně naučné programy zaměřené na ekologickou výchovu žáků základních a středních škol. Tyto programy lze využít jako zpestření výuky přírodopisu či přímo jako environmentální výchovu v rámci školního vzdělávacího programu. V průběhu našich pořadů Vás seznámíme s mnoha zajímavými informacemi, unikátními záběry přírody a jejích obyvatel. Pro mateřské školky máme speciálně připravený program o dravcích a sovách, který je přizpůsobený věku velmi malých dětí. Nabízíme Vám 8 programů z těchto tématických oblastí:

  1. Dravci v letu – v této ukázce Vám předvedeme naše běžné i některé vzácné druhy dravců včetně několika exotických v celkovém počtu 12 – 15 exemplářů. Vysvětlíme úlohu lovců v přírodě, žáky seznámíme s jejich biologií, ochranou a nechybí dokonalé předvedení letu. Dravce nosíme k žákům tak, aby si je mohli prohlédnout zblízka, většina z nich létá nad dětmi nebo přímo mezi nimi, uvidí ukázku lovu atrapy. Někteří žáci a učitelé si také vyzkouší přílet na ruku, takže kontakt je opravdu bezprostřední. Ukázku lze provést na školním hřišti, zahradě, v případě nepříznivého počasí ptáci mohou létat i v tělocvičně, kvalita ukázky je zcela zachována. Úklid zajišťujeme, dravci jsou navíc umístěni na plastových fóliích. Tento program provádíme v době příznivého počasí, od dubna do října.
  2. Lovci a jejich kořist – je audiovizuálním programem, při kterém přiblížíme žákům vztahy mezi lovci a kořistí ve všech živočišných třídách, od bezobratlých po savce. Promítáním nejzajímavějších dokladů chování zvířat představíme lovecké strategie lovců, taktiku obrany kořisti, vysvětlíme důležitost lovců v přírodě při udržování rovnováhy. Vše je doprovázeno odborným výkladem a pro zatraktivnění ukazujeme i několik živých exemplářů různých druhů lovců k probíranému tématu. Jako všechny naše audiovizuální pořady je i tento interaktivní a žáci se v jeho průběhu mohou aktivně účastnit formou dotazů. Tento typ programů provádíme pouze ve vnitřních prostorách a nejvhodnějším časem je období nepříznivého počasí, od listopadu do dubna.
  3. Smysly živočichů – jsou také velmi zajímavým audiovizuálním programem. Žákům ukážeme a vysvětlíme neuvěřitelnou dokonalost smyslů zvířat na příkladech ze všech živočišných tříd. Probereme nejen naše lidské smysly, ale také ty, které my lidé nemáme. Ukážeme si, že vidět lze nejen očima, ale i jinými orgány a zvířata k tomu mohou používat nečekaná přizpůsobení. Názorně porovnáme výkonnost zraku a rychlost reakce na podnět nás lidí a ptáků. To vše je opět doložené promítáním unikátních záběrů používání jednotlivých smyslů. Jako v předchozím případě je pořad interaktivní, doprovázen odborným výkladem. Pro zpestření ukážeme několik živých exemplářů živočichů, kteří mají velmi výkonné smysly a běžně je neuvidíte.
  4. Člověk a příroda - tímto audiovizuálním programem Vás provedeme lidskými činnostmi, které ovlivňují přírodu kolem nás a v konečném důsledku i lidstvo samo. V první části budeme hovořit o znečisťování atmosféry, vody, o ničení tropických lesů, o tání ledovců a změnách počasí, hubení zvířat. Tyto dnes známé skutečnosti se nazývají globální změnou klimatu. Zmíníme, jak člověk svou činností negativně ovlivňuje živé tvory a způsobuje dosud nevídané vymírání druhů. Ve druhé části budeme hovořit o činnostech záchranných stanic pro handicapované živočichy, co je náplní jejich práce při ochraně přírody. Naše sdružení Penthea takovou stanici provozuje a jejím cílem je mimo jiné předat praktické zkušenosti. Žáci se dozví co udělat, když najdou poraněné zvíře, opuštěné mládě, zda zachraňovat či nikoliv. To vše je doprovázené promítáním unikátních záběrů a také ukázkou živých a nejčastěji zachraňovaných zvířat v záchranných stanicích v ČR.
  5. Mláďata - v programu o mláďatech si ukážeme zrození a vývoj mladých jedinců v jednotlivých živočišných skupinách a péči rodičů o ně. Vysvětlíme si, proč jsou tak důležité hra a učení, které schopnosti se musí mládě během vývoje naučit, aby bylo schopné přežít v nelítostné konkurenci. Také si ukážeme, jaké chování je vrozené, tedy instinkty zděděné po rodičích. Seznámíme Vás s různými způsoby, které příroda používá ve snaze zajistit přežití co nejvyššího počtu mláďat a tím i pokračování druhu samého. I s překvapivým faktem, že naprostá většina mláďat šanci dospět nikdy nedostane. Žáci opět uvidí ty nejzajímavější videosnímky dokladující péči o potomky a samozřejmě i ukázku živých exemplářů mláďat. Proto tento audiovizuální program provádíme jako jediný v čase mláďat, tedy od konce dubna do června.
  6. Tajemné sovy - sovy jsou natolik zvláštní skupinou nočních lovců, že jsme se rozhodli je vyřadit z programu Dravci v letu a věnovat jim celý samostatný program. Od nepaměti jsou velmi populárními tvory a nemálo lidí je obdivuje pro jejich krásu a tajemnost. O sovách se od dávných dob traduje mnoho různých pověr, jejichž původ se pokusíme v průběhu letových ukázek objasnit názornými příklady. Žáci se seznámí s většinou druhů evropských sov. Dozví se, proč jsou považované za moudré, proč se o nich říká, že přinášejí neštěstí a mnoho dalších zajímavých informací. Opravíme tak mnohé obecně platné omyly. Některé sovy si žáci pohladí, uslyší také jejich hlasy. Tento program lze předvádět celoročně, vhodný je především do tělocvičen, kde jim můžeme zajistit více klidu, který jako noční živočichové tolik potřebují. Sovy jsou umístěné na plastových fóliích, úklid zajišťujeme.
  7. Život kolem nás - v tomto audiovizuálním programu Vás provedeme přírodou v našem bezprostředním okolí, přírodou měst. Většina obyvatel planety žije ve městech, která jsme vybudovali jen pro naše lidské potřeby. Pro zvířata jsou zcela novým prostředím, ve kterém se pozvolna zabydlují, učí se v nich žít. Číhají zde na ně mnohé nástrahy, přesto města přitahují stále nové a nové druhy, rostlinné i živočišné. V současnosti jsou tak jedním z nejbohatších prostředí na počet živočišných druhů. Ukážeme Vám nejen často překvapivé spoluobyvatele našich domovů, ale i zvířata, která byla původně plachými lesními tvory, a která jsou dnes pro města již typickými představiteli. Uvidíte jejich dokonalé záběry i několik živých exemplářů.
  8. Záchrana zvířat - tento nejnovější audiovizuální program ukazuje záchranu zvířat, která potřebují lidskou pomoc z nejrůznějších důvodů. Naše občanské sdružení provozuje na základě povolení Ministerstva životního prostředí záchrannou stanici pro handicapované volně žijící živočichy. Stanici jsme vybudovali vlastními silami za podpory hl. m. Prahy a MČ Prahy 12 na kraji Prahy v Cholupicích. Žáci budou sledovat ty nejzajímavější případy záchrany zvířat, se kterými jsme se v naší praxi setkali. Program je velmi poučný, žáci se dozví, kdy je pomoc nezbytná a kdy není. Program poprvé uvedeme počátkem zimy 2013 a každý další rok bude obohacován o další zajímavé případy.

Všechny naše programy končíme u 1. stupně krátkou znalostní soutěží, kdy za správnou odpověď obdrží žák některou ze skládaček tématicky zaměřenou k probíranému programu. Pro 2. stupeň je vhodnější beseda, kdy se žáci ptají na témata, která je zajímají, kterým neporozuměli.

Naším cílem je, aby se v nabízených programech skutečně jednalo o environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, aby měli Vaši žáci z přednášek skutečný užitek. Proto při větším počtu účastníků rozdělujeme žáky na skupiny a přednášku opakujeme pro každou skupinu zvlášť. U audiovizuálních programů, které provádíme vždy ve vnitřních prostorech, jsou skupiny v počtu do 80-ti žáků, Tajemné sovy v tělocvičně do 100 žáků, Dravci v letu při venkovním provedení do 120-ti a v tělocvičně do 100 žáků. Rozdělení je také důležité, abychom výklad mohli přizpůsobit věku našich posluchačů. Malé děti příliš nezatěžujeme odborným výkladem a spíše jim dáme možnost si pohladit některé z našich zvířat. Starší děti seznamujeme s tématikou odborněji, snažíme se je zaujmout zajímavostmi, které se běžně nedozví. Délka každé přednášky je vyučovací hodina.

Všechny programy jsou ozvučeny profesionální aparaturou, veškeré projekční vybavení máme vlastní.

Přednášky provádíme buď jednotlivě nebo jako cyklus dvou pořadů v jednom kalendářním roce za sníženou cenu. Naší snahou je, abychom se školami a jejich žáky pracovali kontinuálně, abychom na žáky působili dlouhodobě. Jeden program o přírodě za x let nemá ve vzdělávání žádný smysl, žáky nepovede k lepšímu vztahu k živým tvorům, k přírodě. A to by měl být cíl našich programů. Když se podíváte na současný stav přírody, a to nejen u nás, ale po celém světě, situace je velmi vážná. Tlak civilizace je tak silný, že zvířata hromadně vymírají, Země se mění doslova ze dne na den, bohužel v tom špatném slova smyslu. Pokud lidé svůj postoj nezmění, brzy z přírody, kdysi tak pestré a bohaté, už moc nezbude.

Proto bychom si velmi přáli, aby naše programy pomáhaly při ekologické výchově dětí, které dnes nemají tolik možností přímého kontaktu s přírodou. Současně se tím snažíme vzbudit jejich zájem o ochranu přírody a podnítit je k aktivitě v této oblasti.

Neméně důležité jsou také finance, které tímto způsobem získáváme. Pomáhají nám udržovat provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy a také uskutečňovat chovy některých ohrožených druhů, neboť většinu nákladů hradíme z těchto zdrojů. Pro rok 2012 jsme byli opět pověřeni Magistrátem hl.m. Prahy provádět komplexním způsobem záchranu handicapovaných volně žijících zvířat v Praze, tj. provozovat dispečink, odchyty, péči a vypouštění vyléčených jedinců do přírody.

Výstupem našich programů může být osobní prohlídka záchranné stanice. Žáci, kteří se zajímají o činnost záchranné stanice a rádi by viděli vše v praxi, nás po dohodě mohou navštívit. Seznámíme je se životem stanice podrobněji, mohou se účastnit i formou brigád.

CENY PROGRAMŮ EVVO 2012

Jednotlivé programy

Projekční programy
(Lovci a jejich kořist, Smysly živočichů, Mláďata, Člověk a příroda, Život kolem nás)
á 35,- Kč
Dravci v letu, Tajemné sovyá 40,- Kč

Cyklus

Dva programy v průběhu kalendářního roku.

Jednotná cena každého programuá 30,- Kč

Cenové zvýhodnění cyklu platí pouze při účasti celé školy !

Vybrané skupiny, ročníky

Při účasti pouze vybraných žáků nebo tříd, kdy počet zúčastněných v daný den nedosáhne více než 100 žáků, účtujeme paušální cenu 4 000,- Kč

Grant

V případě udělení grantu Magistrátu hl.m.Prahy pro daný školní rok nabízíme slevu. Když si objednáte cyklus pro celou školu, účtujeme pouze jeden z programů a druhý je zdarma. Je hrazený grantem. Platí pouze pro školy na území hl.m. Prahy.

Termíny programů

projekční s výjimkou Mláďatříjen až duben
Mláďatakvěten až červen
Dravci v letuduben až říjen
Tajemné sovyříjen až duben

Kde programy provádíme

projekčnítělocvičny, haly, větší učebny
Dravci v letuhřiště, zahrady, (tělocvičny)
Tajemné sovytělocvičny

Kontakty

Petr Kolomazník