PENTHEA, o.s. - ochrana dravců a sov - o nás

O nás

PENTHEA je občanské sdružení, které bylo oficiálně založené v roce 2001 skupinou ochránců přírody. Nicméně aktivitami souvisejícími s problematikou ochrany přírody se zakládající členové zabývali již dříve.

Od roku 2003 jsme také základní organizací Českého svazu ochránců přírody se zaregistrovaným jménem Penthea 01/35.

V samém počátku jsme se zaměřovali na program Letových ukázek dravců a sov pro školy a veřejnost. Řadu let jsme tyto ukázky prováděli na zámku Konopiště. Současně jsme svépomocí vybudovali chovnou stanici specializovanou na dravce a sovy, protože řada našich členů jsou aktivními sokolníky a ornitology. Zabýváme se proto chovem vzácných a ohrožených druhů dravců a sov a naši členové stáli u zrodu prvních záchranných programů, které v České republice začínali v 80.letech. Největším úspěchem bylo vypuštění sokolí samice odchované v naší stanici, která zahnízdila v Praze na Staroměstském náměstí v roce 1995. Jednalo se o první zahnízdění svého druhu ve městě střední Evropy.

V průběhu let jsme se stále více zapojovali do záchrany poraněných zvířat v Praze. Změnila se i legislativa upravující záchranu zvířat v souladu s právem EU. Pokud jsme chtěli v této aktivitě pokračovat, museli jsme vybudovat záchrannou stanici pro handicapované volně žijící živočichy dle podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny. V roce 2009 jsme požádali Ministerstvo životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice. Povolení jsme získali a území, která spravujeme, je Praha a několik přilehlých správních obvodů.

Jednou z hlavních činností sdružení Penthea jsou programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro základní, střední a také mateřské školy. V současnosti jich nabízíme celkem devět a věříme, že ještě přibudou další. V této aktivitě nás velmi podporuje Magistrát hl. m. Prahy tím, že nám téměř každý rok přiděluje granty odboru ochrany prostředí. O tyto netradiční typy vzdělávacích programů je velký zájem a každý rok je shlédne kolem 11 000 žáků a studentů zejména v Praze a blízkém okolí. Tyto ekologicky zaměřené programy jsou naším hlavním zdrojem příjmů a z nich hradíme většinu provozních a investičních nákladů sdružení Penthea.

Záchranná stanice Záchranná stanice Záchranná stanice